جشنواره های هنری

دبیر اجرایی اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال منصوب شد

با حکم معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم: دبیر اجرایی اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال منصوب شد دکتر غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، طی حکمی، دکتر […]

جزئیات

دبیر اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم: دبیر اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال منصوب شد   معاون فرهنگی و اجتماعی، طی حکمی رئیس […]

جزئیات