جشنواره هنر دیجیتال:

شاید ساده ترین تعریف از هنر دیجیتال این باشد که بگوییم اثر هنری ای با پسوند دیجیتال نام گزاری می شود که متکی به فناوری دیجیتال ( اعم از کاربست نرم افزارهای تخصصی، علوم کامپیوتری و زبان های برنامه نویسی) باشد. این تعریف اولیه هرچند به شکل کلی درست است اما چندان موجب تمایز آثاری نیست که امروزه به شکل دقیق در محدوده هنر دیجیتال می گنجند. شاید دلیل این امر فراگیری روزافزون فناوری دیجیتال در تولید آثاری باشد که در سطوح گوناگون از آن بهره می برند.

بنابراین، اگر بخواهیم به شکلی تخصصی تر، هنر دیجیتال را مورد تبیین قرار دهیم، باید به آثاری اشاره کنیم که نقش فناوری در تولید آن، ساختاری، ضروری و مؤثر باشد.

گرایش های هنر دیجیتال را می توان از منظر تاریخی و کلاسیک به دو بخش تقسیم کرد: نخست، هنرهای سنتی که به پیش از دوران دیجیتال نیز وجود داشته اند اما اکنون با عطف به این فناوری جلوه های تازه ای را تجربه می کنند مانند نقاشی، عکاسی، مجسمه سازی، تصویر متحرک، موسیقی و غیره؛ دوم، هنرهایی که برمبنای فناوری دیجیتال شکل گرفته اند مانند ویدیو، هنر نرم‏افزار، بانک اطلاعاتی، هنر بازی‏های رایانه‏ای، هنر شبکه وغیره.

امروزه شاید تفکیک یکایک گرایش های هنر دیجیتال به شکل قاطعانه ممکن نباشد اما می توان برای نظم بخشیدن به فعالیت های این حوزه از منظری که توضیح آن از پی می آید نیز مراتبی برای آن قایل شد:

هنرهای دوبعدی:

-تصویرپردازی دیجیتال: این گستره وسیع تصویری می تواند شامل انواع روش های دستکاری عکس، فتومونتاژ، طراحی و نقاشی دیجیتال، آثار تلفیقی، چاپی و کلیه آثاری باشد که در نهایت به شکل دوبعدی عرضه خواهندشد.

هنرهای سه بعدی:

-حجم های دیجیتال: این گستره وسیع می تواند شامل مجسمه های دیجیتال(مجسمه هایی که به روش های غیرسنتی ساخته می شوند) و همچنین همه انواع چیدمان های تلفیقی باشد که در نهایت در قالب ساختارهای حجمی عرضه خواهندشد.

هنرهای چهاربعدی:

-هنرهای چندرسانه ای: این گستره وسیع می تواند شامل تمام انواع آثاری باشد که از عناصری چون تصویر، حجم، صدا و حرکت بهره می گیرند. مانند آثار واقعیت مجازی، پرفورمنس، موسیقی و هنر صوتی، انواع تصویر متحرک، ویدیو و پویانمایی، هنر نرم‏افزاری، بانک اطلاعاتی ، بازی‏های رایانه‏ای ، هنر شبکه و از این قبیل.

در نهایت اینکه، بهترین نمونه های هنر دیجیتال در روندی خلاقانه ایده های هنرمند را با فناوری ها درمی آمیزند تا جایی که تفکیک آنها از هم میسر نیست. بهترین نمونه های هنر دیجیتال به شکلی دوسویه، هم فناوری را به روش بیان تبدیل می کنند و از آن سود می جویند، و هم هرکدام سهمی در توسعه فناوری و معنابخشی دوباره به آن دارند. در بهترین نمونه های هنر دیجیتال فناوری بعدی زیبایی شناسانه می یابد و اندیشه ها به زبانی نوین بیان می شوند.