دکتر منصور ناصری رئیس ستاد اجرایی و دبیر کمیته فنی و فناوری جشنواره هنرهای دیجیتال