دکتر بهرام جلالی پور دبیر کمیته روابط عمومی جشنواره هنرهای دیجیتال